Sau kiểm toán, Công ty Hiệp Phước bất ngờ lỗ 151 tỷ đồng

.

(Ảnh minh họa)

Giải trình về việc bất ngờ lỗ sau kiểm toán, Hiệp Phước cho biết công ty đã trích trước và dự kiến tạm nộp tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê của Giai đoạn I và Giai đoạn II của Khu Công nghiệp Hiệp Phước theo Biên bản kiểm toán Nhà nước Khu vực 18/12/2018, với số tiền lần lượt là gần 333 tỷ đồng và hơn 835,6 tỷ đồng. Do đó, đã làm thay đổi tổng mức đầu tư và làm thay đổi đơn giá vốn cho thuê lại đất.

Về cơ cấu doanh thu của Hiệp Phước, doanh thu cho thuê đất chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng doanh thu công ty. Theo phương pháp hạch toán doanh thu của HOPC: doanh thu cho thuê đất được phân bố theo cách chia đều cho số năm của hợp đồng cho thuê lại đất, và khi doanh nghiệp thuê đất thanh toán đến 95% giá trị hợp đồng thì Công ty sẽ ghi nhận doanh thu một lần đối với toàn bộ số tiền thuê.

Doanh thu tăng dẫn đến chi phí giá vốn cũng tăng, tổng chi phí theo đó tăng 191%, tức tăng hơn 749 tỷ đồng - trong đó đã bao gồm ảnh hưởng của việc cập nhật lại tiền thuê đất phải nộp một lần cho Nhà nước theo ý kiến của Biên bản Kiẻm toán Nhà nước.

Hằng Vương (t/h)

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn